>Voorbeelden

Voorbeelden

Hieronder enkele deels geanonimiseerd weergegeven voorbeelden van kwesties, die door mediation tot een oplossing leidden. In 85% van de mediations in het kader van de pilots van de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam kwamen de partijen tot een oplossing.

Ruzie tussen aandeelhouders leidt tot surseance en wordt opgelost.

Bewindvoerder suggereert aan twee 50% aandeelhouders mediation omdat voortduren van hun strijd tot faillissement zal leiden.

Lees verder

Claim van curator, die ex-bestuurders/aandeelhouders verdenkt van verduistering

Curator van een detailhandel met meerdere vestigingen in meerdere BV's meent dat het faillissement is veroorzaakt door wanbeleid van de hoofdaandeelhouder/statutair directeur en de medeaandeelhouder/feitelijk leider, die broers van elkaar zijn.

Lees verder

Schikking over retentierecht tussen curatoren V&D en opslag- en distributiebedrijf Docdata

Uit het faillissementsverslag van curatoren V&D

Lees verder

Schikking voor 260 miljoen Euro tussen curatoren KPNQwest enerzijds en KPN en Qwest anderzijds

Uit het faillissementsverslag van curatoren KPNQwest

Lees verder

Uitoefening retentierecht door crediteur van de failliet en geschil tussen curator en voormalig directeur aan wie de teruggehouden zaken toebehoren

Een opslagbedrijf had containers met roerende zaken in bewaring genomen in opdracht van een inmiddels failliete onderneming en beriep zich op zijn retentierecht.

Lees verder

Curator eist nakoming van een door de failliet gesloten overeenkomst tot verkoop van een assurantieportefeuille

Een failliet assurantiekantoor had vóór faillissement de portefeuille verkocht aan een ander assurantiebemiddelingsbedrijf. Deze weigerde de koopsom te betalen.

Lees verder

Incasso door curator van een vordering van de failliet op een debiteur die beweerde niets verschuldigd te zijn

In het kader van de pilot insolventie mediation van de rechtbank Amsterdam adviseerde de R-C de curator van een failliet advocatenkantoor om te mediaten met een debiteur van de boedel.

Lees verder

Faillissementspauliana, onrechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid

De curator van een failliete (dochter)vennootschap ontdekte dat de onderneming op een ander adres werd voortgezet onder de vlag van een nieuw opgerichte andere (dochter)vennootschap

Lees verder

Pandrecht, (onrechtmatige) overname onderneming voor faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid

Het begon met twee mediations in hetzelfde faillissement en van een B.V., die twee winkels exploiteerde.

Lees verder