>>Midden-Nederland

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank Midden-Nederland start met mediation in faillissementen

De Rechtbank Midden-Nederland is op 1 december 2016 gestart met  mediation in faillissementszaken. 
Met mediation kan een snelle, en daarmee voor partijen ook kostenefficiënte, (deel)oplossing worden bereikt, waarop partijen zelf invloed kunnen uitoefenen. Daarvoor is, naast de wil van partijen om er samen uit te komen, van belang dat de mediator in staat is om partijen (en eventueel hun adviseurs) actief te begeleiden naar een oplossing (van belangen naar begeleid onderhandelen naar resultaat).

Het team Toezicht en het Mediation Bureau hebben uitgangspunten geformuleerd voor het beproeven van mediation in faillissementen. Daarvoor is het volgende protocol <link naar protocol> opgesteld.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Mediation Bureau van de rechtbank Midden-Nederland. Telefoonnummer: 088 – 3611763.

 

Wanneer aanbod mediation in faillissementzaken?

Bij de faillissementsaanvraag

 • Als er meer aan de hand lijkt te zijn en uitspreken van het faillissement dat niet oplost.
 • Als het zinvol lijkt dat een (werkbare) relatie wordt behouden of zorgvuldig wordt beëindigd.

In faillissementen en surseances

 • Bij geschillen in langlopende faillissementen of bij langlopende kwesties.
 • Als het geschil niet een juridische zwart/wit kwestie betreft.
 • Als partijen zijn gebaat bij een snelle en efficiënte oplossing om lange en kostbare procedures en vertraging in de afwikkeling van het faillissement te voorkomen.
 • Als de focus ligt op het oplossen van de kwestie in plaats van alleen de (juridische) standpunten.
 • Als de communicatie tussen partijen of hun belangenbehartigers gezamenlijk oplossingsgericht denken in de weg staat en bemiddeling soelaas kan bieden.
 • Als emoties een oplossing in de weg staan. De mediator maakt onderscheid tussen emotionele en inhoudelijke aspecten en helpt de ‘blocking issues’ te vinden.
 • Als het zou kunnen helpen wanneer de mediator vertrouwelijk met partijen afzonderlijk spreekt(caucus). Daardoor kunnen de echte belangen op tafel komen en opties in vertrouwen besproken worden.

Wanneer geen mediation?

 • Als een principiële uitspraak (uitspraak met precedentwerking) is gewenst.
 • Als partijen niet oplossingsgericht kunnen of willen participeren.

Hoe lang duurt een mediation?

 • Minimaal 1 dagdeel tot gemiddeld 2-3 bijeenkomsten.
 • De mediator spreekt aan het eind van iedere bijeenkomst of het vervolgen van de mediation nuttig is en maakt daarbij met partijen een kostenafweging. De mediator zal de rechter-commissaris hierover schriftelijk informeren.
 • Lopende procedures worden, in overleg tussen partijen, standaard aangehouden voor 8 weken.

Wat kost mediation?

 • De mediators hanteren een uurtarief tussen € 200,- en € 300,- excl. BTW. Daarnaast de eventuele huur van de locatie.
 • Partijen zijn gezamenlijk (50/50) verantwoordelijk voor betaling van de mediator, tenzij anders afgesproken.
 • De mediator bespreekt met partijen de hoogte van zijn/haar honorarium.

Rol van de mediator

 • Bemiddelingsproces bewaken.
 • Onderhandelingsproces begeleiden.
 • Balans tussen partijen bewaken.
 • Nieuwe invalshoeken en mogelijke oplossingen bieden.
 • Focus op gezamenlijke agenda in de toekomst.

Voordeel mediation

 • Zekerheid binnen korte tijd over de (wijze van) oplossing van een geschil.
 • Vaak lagere kosten dan (voortzetting) gerechtelijke procedure(s), dus meer geld voor crediteuren en minder schade voor betrokkenen.
 • Eigen inbreng in oplossing ofwel oplossing in eigen hand houden.

Nadeel mediation

 • Het eigen gelijk staat niet centraal.
 • Het is een proces van geven en nemen.

Mediation op initiatief van de rechter-commissaris:

 • De rechter-commissaris of juridisch medewerker neemt contact op met de curator en motiveert waarom mediation mogelijk een goede optie is.
 • De rechter-commissaris checkt bij de curator de onderhandelingsbereidheid.
 • Indien de curator openstaat voor mediation neemt de rechter-commissaris contact op met het Mediationbureau.

Mediation op initiatief van curator:

 • De curator verzoekt de rechter-commissaris om mediation.
 • Indien de rechter-commissaris goedkeuring verleent aan mediation neemt de curator of de rechter-commissaris contact op met het Mediationbureau.

Mediation op initiatief van belanghebbende:

 • Belanghebbende richt verzoek aan Mediationbureau van de rechtbank mediationbureau.RB-MNL@rechtspraak.nl
 • Het Mediationbureau neemt contact op met de rechter-commissaris. De rechter-commissaris neemt vervolgens contact op met de curator.
 • Na goedkeuring van de rechter-commissaris en de curator start het Mediationbureau de mediation.

Start mediation

 • Het Mediationbureau neemt contact op met de wederpartij en/of overige deelnemers aan de mediation.
 • Deelname is uitsluitend op vrijwillige basis.
 • In principe selecteert het Mediationbureau een mediator. Partijen kunnen ook zelf gezamenlijk een mediator aandragen. Deze mediator dient wel te voldoen aan de eisen die het Mediationbureau aan een mediator stelt.
 • Het Mediationbureau maakt een afspraak voor de eerste bijeenkomst.

Afronding mediation

De curator informeert de rechter-commissaris over de uitkomst van de mediation. Indien er een vaststellingsovereenkomst is gesloten zal deze goedgekeurd moeten worden door de rechter-commissaris.

Mediationfunctionarissen:

Mw. C.M. Momigny 088-3620277 / 06-53617543 C.Momigny@rechtspraak.nl
Mw. I.M. Perdon-van Balen 088-3619944 i.perdon-van.balen@rechtspraak.nl

 

PROTOCOL PILOT MEDIATION IN FAILLISSEMENT

Uitgangspunten

Het team Toezicht en het Mediation Bureau hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het beproeven van mediation in faillissementen:

a. Het meedoen aan de mediation (en daarmee aan de pilot) is vrijwillig. Eventueel niet meedoen heeft voor partijen geen nadelige consequenties;

b. De mediators die door het team Toezicht en het Mediation Bureau van de rechtbank Midden- Nederland worden ingezet zijn MfN-register mediators, tevens ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, die tenminste 50% van hun tijd aan zakelijke mediations besteden en een juridische (en voor faillissementen relevante) achtergrond hebben. De namen, gegevens, achtergronden en tarieven van de mediators worden vastgelegd in een Faillissement-mediators lijst (FM-lijst).
Na overleg met de rechter-commissaris selecteert in principe de mediationfunctionaris voor partijen een mediator die geschikt is om de mediation te behandelen. Partijen kunnen ook gezamenlijk een mediator voorstellen aan het Mediationbureau die niet op de lijst van de Rechtbank staat. Deze mediator dient dan wel aan de hiervoor genoemde eisen te voldoen. Er is vaak spoed geboden en de mediationfunctionaris kan een coördinerende rol spelen. Bij mediation worden de kosten door de partijen in de regel gelijkelijk verdeeld. De mediator bespreekt met partijen de hoogte van zijn/haar honorarium.

c. De mediators maken gebruik van het Model Mediation overeenkomst zoals dat is opgesteld door het Mediationbureau.

d. Na ondertekening van de mediationovereenkomst gaat de mediation van start.

e. Gemiddeld genomen wordt binnen 2 à 3 mediationbijeenkomsten duidelijk of, en hoe, partijen er met elkaar uit gaan komen en wat daar nog voor nodig is.
De mediator dient aan het eind van de 2 á 3 mediationbijeenkomsten met partijen te bespreken of het vervolgen van de mediation nuttig en nodig is en daarbij ook het kostenaspect te betrekken. De mediator zal de rechter-commissaris hierover schriftelijk berichten.

f. Geheimhouding is een belangrijk onderdeel van mediation. Daarin wordt voorzien door een (als bewijsovereenkomst te kwalificeren) geheimhoudingsbepaling in de mediationovereenkomst op te nemen. Dit maakt mogelijk dat partijen in de mediation volledige openheid kunnen betrachten en voorstellen kunnen doen, zonder dat dit later, mocht de mediation niet slagen, eventueel tegen de andere partij kan worden gebruikt.

g. In het kader van de toezichthoudende rol van de rechter-commissaris in faillissementen heeft de curator de toestemming nodig van de rechter-commissaris voor (o.m.) het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. In de mediationovereenkomst wordt in dit verband een bepaling opgenomen ertoe strekkende dat ten opzichte van de rechter-commissaris de geheimhouding niet geldt indien en voorzover de rechter-commissaris inhoudelijk op de hoogte moet worden gebracht in verband met het uitoefenen van diens wettelijke taken (waaronder het verlenen van toestemming voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst) zoals neergelegd in de Faillissementswet.