>>Statuten SIM

Statuten SIM

Naam en zetel:

Artikel 1:

1.    De stichting draagt de naam: Stichting Insolventie Mediation.

2.    Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel:

Artikel 2:

1.    De stichting heeft ten doel:

het bevorderen van een efficiënte geschillenoplossing door mediation in pre-insolventie situaties en bij insolventies (surseances van betaling, faillissementen en schuldsanering natuurlijke personen).

2.    De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

       a.     het faciliteren van de bedoelde mediations;

                     b.    het geven van voorlichting en informatie over mediation;

       c.     het organiseren van opleidingen en cursussen over mediation;

       d.    alle andere activiteiten, die met het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:

Artikel 3:

1.    Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal leden wordt door het bestuur zelf vastgesteld.

2.    De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.

3.    Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, alsmede eventuele plaatsvervangers. Verschillende functies kunnen ook door één persoon vervuld worden.

4.    De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

5     Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, in de open plaats(en) te voorzien.

6.    Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

       a.     door schriftelijke ontslagneming (bedanken);

       b.    door overlijden van een bestuurslid;

       c.     ingeval een bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is         geworden of ingeval een bestuurslid surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot               definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het         vrije beheer over zijn vermogen verliest;

       d.    door verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd, casu quo eerder aftreden volgens                    rooster;

       e.     door ontslag door het bestuur.

       Ontslag kan aan een bestuurslid worden verleend bij besluit genomen conform het bepaalde in artikel 6. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd.

7.    De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

       Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging:

Artikel 4:

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.    Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:

       a.     tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

       b.    waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;

       c.     waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;

       d.    waarbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

3.    De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede aan ieder bestuurslid zelfstandig handelende.

4.    De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan een of meer derden indien en voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend.

Bestuursvergaderingen

Artikel 5

1.    De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. Het is ook mogelijk vergaderingen van het bestuur buiten Nederland te houden, mits alle bestuursleden met deze voorgestelde plaats instemmen.

2.    Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

3.    Voorts worden vergaderingen gehouden, zo dikwijls één van de bestuursleden dat gewenst acht.

4.    De oproeping tot een vergadering geschiedt met inachtneming van een oproeptermijn van vijf werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief onder vermelding van de agenda.

5.    De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuursleden in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige bestuurslid.

6.    Van de beraadslagingen en besluiten in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden, welke notulen ondertekend dienen te worden door de voorzitter en secretaris.

7.    Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Besluitvorming

Artikel 6:

1.    Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich in een vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

2.    Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

3.    Stemming geschiedt op de wijze als door het bestuur zelve tevoren vastgesteld.

4.    Elk bestuurslid kan één stem uitbrengen.

5.    Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen tenzij in deze statuten anders is bepaald.

6.    Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten of reglementen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits met algemene stemmen.

7.    Besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de meerderheid van de bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden van de bestuursleden door de secretaris en de voorzitter ondertekend en bij de notulen gevoegd.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 7

1.    Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3.    Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

4.    Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

5.    De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen:

Artikel 8:

1.    Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, bij besluit genomen conform het bepaalde in artikel 6.

2.    Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

Commissies en werkgroepen:

Artikel 9:

1.    Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en/of werkgroepen waarin ook niet‑bestuursleden kunnen worden benoemd.

2.    Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld.

Statutenwijziging en ontbinding:

Artikel 10:

1.    Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden; statutenwijziging wordt in een notariële akte neergelegd; ieder bestuurslid is bevoegd tot het passeren van die notariële akte.

2.    Het besluit tot wijziging van de statuten of tot de ontbinding wordt genomen conform het bepaalde in artikel 6.

3.    De vereffening geschiedt, tenzij deze door het bestuur aan derden is opgedragen, door het bestuur.

4.    Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de belangen van eventuele subsidiegevers, de bestemming van het saldo van de vereffening; deze bestemming moet zoveel mogelijk overeenstemmen met het doel van de stichting.

Onvoorziene gevallen:

Artikel 11:

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

Slotbepalingen:

Ten slotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:

1.    In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 loopt het eerste boekjaar van heden af tot en met eenendertig december tweeduizendzestien.

2.    In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 voor wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als bestuursleden op:

       a.     de heer Pannevis, voornoemd,  en wel als voorzitter;

       b.    de heer Eduard Ernst Alexander Dijxhoorn, geboren te Rotterdam op zestien mei negentienhonderdvierenvijftig, als secretaris en penningmeester;

       c.     de heer Neervoort, voornoemd, als bestuurslid;

       d.    mevrouw Aletta Alberdina Renken, geboren te Loppersum op één mei negentienhonderdvijfenzestig, als bestuurslid;

        e.    mevrouw Nienke Elaine Bobbert, geboren te Waddinxveen op tien november negentienhonderdzevenenzestig,  als bestuurslid.

3.    In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 4, wordt bij dezen het rooster van aftreden voor de eerste bestuursleden als volgt vastgesteld:

       a.     de heer Pannevis, voornoemd, per eenendertig december tweeduizend zeventien;

       b.    de heer Dijxhoorn, voornoemd, per eenendertig december tweeduizend achttien;

       c.     de heer Neervoort, voornoemd, per eenendertig december tweeduizend achttien;

       d.    mevrouw Renken, voornoemd, per eenendertig december tweeduizend negentien;

       e.     mevrouw Bobbert, voornoemd, per eenendertig december tweeduizend negentien.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Iedere partij is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparanten en door mij, notaris.