>>Noord-Holland

Rechtbank Noord-Holland

Mediation in insolventies

 1. Het team insolventie van de rechtbank Noord-Holland is per 1 januari 2023 gestart met het project Mediation in Insolventies.
 2. Het team insolventie wil meer inzetten op het beproeven van mediation in zich daartoe lenende conflictsituaties in Insolventies. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan geschillen tussen de curator[1], en de (bestuurder van de) schuldenaar, aan geschillen met crediteuren (waaronder separatisten), of aan incasso’s van debiteuren. Uitgangspunt is dat bij ieder geschil waarin een procedure wordt overwogen, de vraag wordt gesteld of mediation zou kunnen leiden tot een voor de betrokken partijen bevredigende(r), dan wel snellere en/of meer kostenefficiënte wijze van oplossing van het geschil. De curator dient bij het verzoek om machtiging om in rechte op te treden de rechter-commissaris te informeren omtrent zijn redenen om niet tot mediation over te gaan. 

Protocol

Voor mediation in insolventiezaken bij de rechtbank Noord- Holland geldt het navolgende:

Doorverwijzing op de faillissementszitting

 1. Indien een partij bij een verzoek dat verband houdt met een faillissementsaanvraag meent dat een geschil zich zou kunnen lenen voor oplossing via mediation meldt hij dat aan de rechter van de faillissementszitting. De rechter neemt dan contact op met het mediationbureau van de rechtbank Noord-Holland (het Mediationbureau). Hij kan dat ook doen als hij daar ambtshalve aanleiding toe ziet.
 2. Het verdere verloop volgt de route van een reguliere doorverwijzing, zij het naar een mediator op de lijst van insolventiemediators (zie sub 6 van dit protocol).

Doorverwijzing in insolventiezaken

 1. Het initiatief tot het beproeven van mediation kan uitgaan van de curator[2], een belanghebbende partij of van de rechter-commissaris. Indien een betrokken partij de initiatiefnemer is, zoekt deze contact met de curator. Vervolgens overlegt de curator  hierover met de rechter-commissaris. Ook indien de curator initiatiefnemer is, zoekt hij contact met de rechter-commissaris. In geval de rechter-commissaris het initiatief ondersteunt, zal het Mediationbureau (rb-nho@rechtspraak.nl) door de rechter-commissaris met behulp van een aanmeldformulier worden verzocht om betrokken partijen te informeren. Op dezelfde wijze zal worden gehandeld wanneer de rechter-commissaris initiatiefnemer is.
 2. Nadat het Mediationbureau het aanmeldformulier heeft ontvangen informeert het Mediationbureau de andere partij telefonisch over de wens om mediation in te zetten om tot een oplossing te komen. Het Mediationbureau licht de werkwijze toe en geeft de partij een reactietermijn van vijf werkdagen. De rechter-commissaris kan bepalen dat niet het Mediationbureau maar hij zelf het voorstel aan de wederpartij doet.
 3. a. Bij een positieve reactie bespreekt het Mediationbureau met de curator en de andere partij de mediatorkeuze op basis van de lijst van deelnemende mediators (zie sub 6 van dit protocol) en plant een eerste afspraak bij de gekozen mediator. Ook stuurt het Mediationbureau partijen alle relevante informatie toe, waaronder een bevestigingsbrief, een Model-mediationovereenkomst en het protocol.
  b. Bij een negatieve reactie stuurt het Mediationbureau hierover bericht aan de rechter-commissaris. Het Mediationbureau kan, als het daartoe redenen ziet of op verzoek van de rechter-commissaris, partijen alsnog trachten te bewegen mediation te proberen.
 4. Als mediator komen alleen in aanmerking door de rechtbank Noord-Holland geselecteerde MfN-geregistreerde mediators, tevens ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand met in beginsel een juridische (en voor insolventies relevante) achtergrond, die meer dan 50% van hun tijd aan zakelijke mediations besteden en in staat zijn (en voldoende beschikbaar) om partijen (en eventueel hun adviseurs) actief te begeleiden naar een oplossing. De namen, gegevens, achtergronden en tarieven van de mediators staan  vastgelegd in een Insolventie-Mediatorlijst van de rechtbank Noord-Holland die door de betrokken partijen kan worden opgevraagd.
 5. Indien alle partijen willen deelnemen aan het mediationtraject gaat dit traject van start, waarbij tijdens de eerste bijeenkomst de mediationovereenkomst wordt getekend. In de mediationovereenkomst is ook opgenomen op welke wijze de kosten van de mediation tussen partijen worden verdeeld. Deze kosten worden veelal gelijk over partijen verdeeld, maar andersluidende afspraken zijn ook mogelijk.
 6. De mediation geschiedt vertrouwelijk.
 7. a. De rechter-commissaris is geen partij bij de mediation. De curator zal op verzoek van de rechter-commissaris of eigener beweging tussentijds mondeling kunnen rapporteren en overleg plegen met de rechter-commissaris en heeft diens goedkeuring nodig voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. De rechter-commissaris is niet gehouden aan de geheimhouding indien en voor zover dit in strijd zou zijn met het bepaalde in de (Faillissements)wet. Partijen en de mediator dienen hiermee rekening te houden.
  b. in de mediationovereenkomst wordt in dit verband een bepaling opgenomen ertoe strekkende dat ten opzichte van de rechter-commissaris geheimhouding niet geldt en dat de rechter-commissaris in de desbetreffende insolventie in het kader van zijn/haar toezichthoudende taak door de curator kan worden geïnformeerd over hetgeen is besproken en afgesproken.
 8. Na afloop van de mediation vullen partijen en de mediator een evaluatieformulier in. Deze formulieren worden toegezonden aan  het Mediationbureau. De daarin gegeven informatie wordt vertrouwelijk behandeld en maakt geen deel uit van het insolventiedossier.
 9. De goedgekeurde vaststellingsovereenkomst blijft berusten onder partijen. Slechts voor zover dat voor het verkrijgen van de goedkeuring nodig was of in het kader van de toezichthoudende taak van de rechter-commissaris nodig is, wordt die overeenkomst aan het insolventiedossier toegevoegd.
 10. Indien partijen executoriale kracht aan de overeenkomst toegekend willen hebben, maken zij daarover in de overeenkomst afspraken. De rechter-commissaris of het Mediationbureau hebben daarin geen bevoegdheid of rol.

januari 2023                

Voor verdere informatie

Team Insolventie
Contactpersoon: de heer mr. M.F. Backx
Juridisch adviseur
e-mail: insolventies.rb-nho@rechtspraak.nl
t.: 088-3611169

Mediationbureau rechtbank Noord-Holland
Contactpersoon: mevr. mr. Annemieke de Man
Coördinator mediationbureau
e-mail: mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl
t.: 088-361 1166


[1] Waar curator staat, dient ook te worden gelezen ‘de bewindvoerder (in surseance of in de wsnp)’. 

[2] Waar curator staat, dient ook te worden gelezen ‘de bewindvoerder (in surseance of in de wsnp)’.