>>Rotterdam

Rotterdam

PILOT INSOLVENTIE MEDIATION

Het team insolventie van de rechtbank Rotterdam zet sinds medio 2014 in op het beproeven van mediation in zich daartoe lenende conflicten in faillissementen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan fricties tussen de curator en de bestuurder van de gefailleerde, aan een geschil met één of meer crediteuren in het faillissement, of aan procedures van de curator tegen debiteuren van de gefailleerde. Mediation dient serieus overwogen te worden als de inzet daarvan zou kunnen leiden tot een voor de betrokken partijen bevredigende(r), dan wel snellere en/of meer kostenefficiënte wijze van beslechting van het geschil, afgezet tegen de mogelijkheid om het geschil in de verificatievergadering, renvooi- of andere procedure te beslechten.  

Uitgangspunten  

Het team insolventie heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het beproeven van mediation in faillissementen: 

 1. Het doel van het inzetten van mediation in faillissementen is het (pogen te) bereiken van een bevredigende, snelle, en daarmee voor partijen ook kostenefficiënte, (deel)oplossing van het geschil, waardoor tijd en geld van zowel de boedel als van andere betrokkenen bespaard kan worden en het faillissement sneller kan worden afgewikkeld. Deelname aan mediation is altijd vrijwillig. Mocht een betrokken partij niet openstaan voor mediation, dan heeft dit geen enkele negatieve invloed op de tussen de curator en bedoelde partij (voorgenomen of reeds lopende) procedures. 
 2. De mediators die door het team insolventie van de rechtbank worden ingezet zijn MfN-registermediators, tevens ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, die tenminste 50% van hun tijd aan zakelijke mediations besteden en een juridische (en voor faillissementen relevante) achtergrond hebben. Ter voorkoming van ieder vermoeden van belangenverstrengeling zet de rechtbank geen mediators in van kantoren waarop curatoren werkzaam zijn die op de curatorenlijst van de rechtbank Rotterdam staan. De namen, gegevens, achtergronden en tarieven van de mediators worden vastgelegd in een Faillissement-mediators lijst (FM-lijst), die door de betrokken partijen kan worden geraadpleegd.  
 3. Bij deelname aan mediation verplichten partijen elkaar tot geheimhouding. De rechtercommissaris is geen partij bij de mediation. Het faillissementsdossier bevat – buiten de eventuele vaststellingsovereenkomst – geen informatie over het mediationtraject. In de mediationovereenkomst wordt een (als bewijsovereenkomst te kwalificeren) geheimhoudingsbepaling opgenomen. Dit maakt mogelijk dat partijen in de mediation volledige openheid kunnen betrachten en voorstellen kunnen doen, zonder dat dit later, mocht de mediation niet slagen, eventueel tegen de andere partij(en) kan worden gebruikt. 
 4. De mediator houdt er rekening mee dat de curator voor het aangaan van een eventuele vaststellingsovereenkomst toestemming nodig heeft van de rechter-commissaris en neemt daartoe een bepaling op in de mediationovereenkomst. 

 Protocol 

 1. Een conflict (een vordering van of tegen de boedel) dat zich voor het beproeven van mediation in faillissementen leent, kan in elk stadium – ook bijvoorbeeld als er al een procedure  aanhangig is, of als er al lange tijd een procedure loopt – voor mediation in aanmerking komen. 
 2. Het initiatief tot het beproeven van mediation kan uitgaan van de curator, een belanghebbende  partij of van de rechter-commissaris. Indien een betrokken partij de initiatiefnemer is, zoekt deze contact met de curator. De curator zoekt hieromtrent vervolgens overleg met de rechtercommissaris. Ook indien de curator initiatiefnemer is, zoekt hij contact met de rechtercommissaris. In het geval de rechter-commissaris het initiatief ondersteunt, zal het mediationbureau van de rechtbank Rotterdam (hierna: het mediationbureau) worden verzocht om betrokken partijen te informeren. Op dezelfde wijze zal worden gehandeld wanneer de rechter-commissaris initiatiefnemer is.
 3. Indien de curator en de rechter-commissaris het erover eens zijn dat het geschil zich leent voor mediation, wordt de andere betrokken partij door het mediationbureau telefonisch benaderd met de suggestie om een oplossing via mediation te onderzoeken. Het mediationbureau zal desgewenst verdere uitleg en informatie geven over mediation aan betrokken partijen. 
 4. Bij een positieve reactie bespreekt het mediationbureau met de betrokken partijen de keuze van de persoon van de mediator op basis van de hierboven onder c. genoemde lijst met mediators, de kosten en het verdere traject. Partijen kunnen ook zelf een mediator aandragen. In beginsel dient de voorgedragen mediator te voldoen aan de hierboven onder c. genoemde eisen. 
 5. Zodra partijen een door het mediationbureau aangedragen mediator hebben gekozen, ontvangen zij van het mediationbureau een standaardbrief met informatie en een modelmediationovereenkomst.  
 6. Partijen maken met de mediator een afspraak over de kosten van de mediation (vaak worden deze gelijkelijk verdeeld tussen partijen, maar ook andere afspraken komen voor). Na ondertekening van de mediationovereenkomst gaat de mediation van start. 
 7. De mediator dient aan het einde van iedere mediationbijeenkomst met partijen te bespreken of het vervolgen van de mediation nuttig en nodig is en dient daarbij de met partijen te maken afwegingen ook het kostenaspect te betrekken. 
 8. De mediation geschiedt vertrouwelijk. Partijen nemen een (als bewijsovereenkomst te kwalificeren) geheimhoudingsbepaling op in hun mediationovereenkomst. Het faillissementsdossier bevat – buiten de eventuele vaststellingsovereenkomst – geen informatie over het mediationtraject. 
 9. In het kader van de toezichthoudende rol van de rechter-commissaris in faillissementen heeft de curator de machtiging ex artikel 68 van de Faillissementswet nodig van de rechtercommissaris voor (o.m.) het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. In de mediationovereenkomst wordt in dit verband een bepaling opgenomen ertoe strekkende dat ten opzichte van de rechter-commissaris de geheimhouding niet geldt met dien verstande dat de rechtercommissaris in het desbetreffende faillissement in het kader van zijn/haar toezichthoudende taak door de curator kan worden geïnformeerd over hetgeen tijdens de mediation is besproken en afgesproken.   
 10. Na afloop van de mediation vullen partijen een evaluatieformulier in. De evaluatieformulieren worden ingediend bij het mediationbureau. De informatie die in deze formulieren is verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld, maakt geen deel uit van het faillissementsdossier en wordt zo nodig gebruikt om dit protocol te verbeteren. 

Augustus 2019
 Lijst mediators in insolventiezaken Rotterdam

Martin BrinkMr. dr. Martin Brink

www.vbk.nl en www.martin-brink.nl

Martin Brink (Amersfoort, 1948) is advocaat, arbiter en mediator. Hij is verbonden aan Van Benthem & Keulen NV, advocaten/notariaat te Utrecht.

Martin heeft inmiddels met succes de nodige mediations gedaan in insolventiezaken, daarbij puttend uit zijn langjarige ervaring als mediator en als advocaat en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag met zowel insolventierecht als vennootschapsrecht. Hij werkt sinds 2002 als mediator in zakelijke geschillen. Hij is oprichter van de Vereniging Corporate Mediation en eindredacteur van het tijdschrift Corporate Mediation Journal. Hij schreef het in 2012 verschenen boek (Business) Mediation en Materiedeskundigheid. Hij is lid van diverse adviescolleges en heeft functies in het bedrijfsleven.

“Beter een slechte regeling dan een goed proces” is het credo. “Als twee partijen oprecht zijn, hebben zij allebei gelijk”. De vraag is dan hoe kom je tot elkaar? Martin houdt van mensen en van creatieve oplossingen. Hij kan daarbij de verschillende werkwijzen van mediation inzetten.

Hij is als mediator gecertificeerd door de MfN, het Centre for Effective Conflict Resolution te London (Global Panel lid) en het Internationaal Mediation Instituut. Hij wordt door WhoisWho Legal genoemd als ‘one of the leading mediators of the World.

Uurtarief € 300,- (excl. BTW). Geen toevoegingen en instaptarief.
 

Edward DijxhoornMr. Edward. Dijxhoorn

www.reulingschutte.nl

Edward Dijxhoorn (Rotterdam,1954) werd in 1978 beëdigd tot advocaat in Rotterdam. In 1984 richtte hij in Amersfoort het kantoor Marree en Dijxhoorn Advocaten op.

Zijn aandachtsgebieden zijn ondernemingsrecht en insolventierecht. Binnen de insolventiepraktijk is hij in de periode 1979–2015 actief geweest als bewindvoerder en curator. Thans begeleidt hij herstructureringen, staat hij bestuurders bij in aansprakelijkheidsclaims en aanverwante aanspraken en adviseert hij MKB-bedrijven in zakelijke conflicten.

 • Edward is daarnaast gedurende 20 jaar actief geweest in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.
 • Hij is een doorgewinterd bestuurder en toezichthouder,
 • NMI Mediator van 1997 tot 2000 en MfN Registermediator sinds 2014 en sinds 2022 aangesloten bij ReulingSchutte in Amsterdam.
 • Bestuurslid van het Platform Business Mediation en secretaris van de Stichting Insolventie Mediation (SIM).
 • Altijd gericht op het vinden van oplossingen.
 • Kent de Rotterdamse mentaliteit, maar heeft als mediator het voordeel dat hij op voldoende afstand van het Rotterdamse zakencircuit staat.

Uurtarief  €295,- (excl. 5% kantoorkosten en excl. BTW). Geen instaptarief.

Yvonne Gruis Mr. Yvonne Gruis

www.yvonnegruis.nl

De afgelopen 20 jaren is Yvonne Gruis vooral werkzaam als business mediator en trainer, maar de 15 jaren daarvoor heeft zij als advocaat en curator in faillissementen gewerkt. Zij heeft zowel in loondienst bij een advocatenkantoor gewerkt (la Gro c.s.), als zelfstandig kantoor gehouden, alleen en met andere advocaten en personeel.

De diverse belangen die in een faillissementssituatie spelen heeft zij altijd interessant gevonden. Het is de kunst elke partij in zijn/haar waarde te laten en tegelijkertijd de belangen van alle andere partijen niet uit het oog te verliezen. Als mediator kun je daaraan een goede bijdrage leveren.

Yvonne draagt niet zelf de oplossing aan maar zij is wel een oplossingsgerichte mediator. Zij houdt van duidelijkheid en transparantie, maar schroomt niet om met ieder der partijen afzonderlijk een vertrouwelijk gesprek te hebben om meer schot in de zaak te krijgen.

Alle stakeholders zijn welkom aan de mediationtafel alsmede de advocaten en andere adviseurs.                                  

Uurtarief € 200,- (excl. BTW). Geen instaptarief.
 

Ludith HaarsmaMr. Ludith Haarsma

www.haarsma-advocaten.nl en www.haarsmamediation.nl

Ludith Haarsma is een ervaren advocaat-mediator die op doortastende wijze een conflict benadert. Zij is in het jaar 1996 beëdigd tot advocaat nadat zij daarvoor gedurende vijf jaar werkzaam was als senior-secretaris bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector Kanton, locatie Leeuwarden. Daar waar zij bij de Rechtbank veel ervaring heeft opgedaan in het beslechten van geschillen door uitspraken te concipiëren is zij als advocaat met name procesrechtelijk en adviserend bezig in arbeidszaken, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties en overige zakenrechtelijke geschillen. In het personen-en familierecht bekommert zij zich over de belangen van het kind en staat zij partijen bij in verdelingskwesties. Sedert het jaar 2000 houdt Ludith zich ook bezig met insolventierecht en is zij geregeld door de Rechtbank Noord-Nederland benoemd tot curator en bewindvoerder. Haar kennis heeft zij vergaard bij de PAO insolventierecht aan de RUG en bij de gedegen opleidingen die worden verzorgd door de Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit ten bate van Insolad waar zij reeds jarenlang lid van is. Ludith wil haar kennis graag delen en is zodoende parttime werkzaam als docent privaatrecht/algemene rechtsbeginselen bij Conflictbemiddeling.nl waar zij tevens de juridische dagen bij de specialisatie familierecht voor mediators verzorgt. Zij is verbonden als mediator aan de Rechtbank Noord-Nederland, Amsterdam en Rotterdam. Ludith is MfN register mediator.

Uurtarief: € 205,- (excl. BTW). Geen instaptarief.
 

Willem KerversMr. Willem Kervers

www.ypso.nl

In de periode van 1982 tot 1999 is Willem Kervers afwisselend werkzaam geweest als bedrijfsjurist, secretaris, hoofd juridische zaken en HRM-manager in de zakelijke dienstverlening.

Willem werkt sinds 1999, onder de naam Atrium Mediation, als zelfstandig en onafhankelijk register-mediator. Zijn ervaring als business-mediator is omvangrijk (ruim 650 mediations sinds 1999) en veelzijdig binnen alle rechtsgebieden. Tot zijn klantenkring behoren particulieren, grote en kleine ondernemingen, semi-overheid en zorginstellingen.

 • Zijn stijl van bemiddelen is “evaluatief”, dat wil zeggen, hij denkt transparant me t de partijen mee over oplossingsrichtingen zonder daarbij zijn neutraliteit te verliezen.
 • Willem is lid van de Tuchtcommissie van de Stichting
 • Tuchtrechtspraak Mediators.
 • Hij is van 2012 tot 2018 plv. Gemeentelijk Ombudsman van Rotterdam geweest en is thans nog lid Adviescommissie Mediators van de Raad voor Rechtsbijstand.

Uurtarief € 150,- (excl. BTW). Instaptarief: ja.
 

Bart NeervoortMr. Bart Neervoort

www.conflictoplossen.nl

Bart Neervoort is na 30 jaar advocatuur sinds 2007 fulltime zakelijk mediator (MfN, ICC NAI en IMI). Hij heeft ruime ervaring met mediation van insolventiekwesties: aansprakelijkheidsclaims van curatoren tegen bestuurders (en D&O verzekeraars), pauliana acties van curatoren, disputen tussen curator, doorstarter en leveranciers met eigendomsvoorbehoud, claims op debiteuren van de boedel en disputen tussen curator en banken over zekerheden. Bart is samen met Marinus Pannevis initiatiefnemer van de pilot Mediation in Insolventiekwesties bij diverse rechtbanken en bestuurslid van de Stichting Insolventiemediation (www.insolventiemediation.nl).

 • Daarnaast is hij docent ADR (mediation) bij de beroepsopleiding advocaten en docent Mediation en Conflictoplossing bij de Grotius Vervolgopleidiing Insolventie.
 • Neervoort was behalve 30 jaar advocaat ook 7 jaar raadsheer plv. in het Gerechtshof Amsterdam en is thans raadsheer plv. in het Gerechtshof Den Haag.

Lidmaatschappen: Platform Business Mediation, Nederlandse Vereniging voor Herstructurering, Vereniging voor Burgerlijk Procesrecht, Nederlandse Mediators Vereniging (NMv), International Chamber of Commerce (ICC) en International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR)

Uurtarief: € 275,- (excl. BTW). Geen instaptarief.
 

Aletta RenkenMr. AlettaRenken 

www.bbkwmediation.nl/over-ons/mr-aletta-renken

Aletta Renken is fulltime MfN registermediator (sinds 2009) en geacrediteerd mediator bij het Centre for Effective Dispute Resolution te Londen. Zij heeft veel ervaring met insolventiediation, onder andere op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, financiering, zekerheden (cessie, eigendomsvoorbehoud), pauliana, intellectuele eigendomsrechten, IT en aandeelhouderskwesties. Haar aanpak is te omschrijven als “sturend op het proces, betrokken bij de inhoud”. Met haar inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van insolventie kan  zij partijen helpen bij het vinden van een oplossing.
Voordat zij in 2009 mediator werd, heeft zij ruim twintig jaar gewerkt als respectievelijk advocaat/curator, bedrijfsjurist en rechter-plaatsvervanger. Als jurist bij een grote financiële instelling heeft Aletta gewerkt voor de afdelingen Bijzonder Beheer en Corporate Clients.

Zij heeft de postdoctorale Grotius Opleidingen ‘Financiering en Zekerheden’ en ‘Informaticarecht’ succesvol afgerond. Aletta is voormalig bestuurslid van de SIM en bestuurslid van het Platform Business Mediation. Zie voor meer informatie:renken@bbkwmediation.nl 

Uurtarief: € 250,- (excl. BTW). Geen instaptarief.
 

Saskia Reulingmr. Saskia Reuling

Saskia Reuling studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en aan New York University School of Law. Als advocaat, praktijkgroepleider en partner bij een groot internationaal advocatenkantoor was Saskia werkzaam op een groot aantal rechtsgebieden.

Sinds 2008 legt Saskia Reuling zich volledig toe op zakelijke mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Zij is MfN-registermediator en als mediator aangesloten bij de Rechtbank Amsterdam.

Als mediator zijn Saskia’s voornaamste aandachtsgebieden commerciële geschillen, samenwerkingsverbanden in brede zin (zoals maatschappen, medische coöperaties, professionele dienstverleners, joint-ventures), franchiserelaties, aandeelhoudersgeschillen, bedrijfsovernames, commerciële contracten, statutair bestuurders, geschillen op het terrein van de medezeggenschap, toezichthouders-raden van bestuur en binnen directies. Saskia heeft veel ervaring met (ook internationale) meerpartijen- en groepsmediations.

Het werkterrein van Saskia Reuling is breed en bestrijkt verder ICT, franchise, bouw- en vastgoed, de medische en culturele sector, media, de (semi) publieke sector – gemeenten en andere overheden en instellingen, onderwijs -, insolventie, intellectuele eigendom e.a.

Saskia leidt ook vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams.

Saskia heeft ruime bestuurs- en managementervaring. Zij is lid (geweest) van onder meer de raden van toezicht van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, ARTIS en Museum het Rembrandthuis en zij is bestuurslid van de String Quartet Biënnale Amsterdam (SQBA). Daarnaast is zij onafhankelijk voorzitter van de Reviewcommissie van de Mediation federatie Nederland (MfN) en mede-oprichter van ZAM, de Vereniging voor Zakelijke Mediation.

Saskia is een van de oprichters van ReulingSchutte.

Uurtarief: €325,- (excl. 5% kantoorkosten en excl. BTW). Geen instaptarief.
 

Aai SchabergMr. Aai Schaberg

www.aaischaberg.nl

Aai Schaberg is sinds 2005 mediator. Voordat hij zich in juli 2012 zelfstandig vestigde onder de naam Schaberg Advocatuur & Mediation, was hij zeven jaar verbonden aan BarentsKrans. Daarvoor was hij partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Aai heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt als ondernemingsrecht advocaat, en in die hoedanigheid vele transacties op het gebied van M&A en private equity begeleid, nationaal als internationaal. Ook was hij diverse malen betrokken bij de doorstart van bedrijven na faillissement, onder andere DAF Trucks.

Aai behandelt voornamelijk zakelijke geschillen. Als mediator is Aai in eerste instantie faciliterend, maar zal hij niet nalaten zich pro-actief op te stellen als dat nodig is om het conflict tot een oplossing te brengen.

In zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht in Den Haag, was Aai gedurende ruim zeven jaar voorzitter van de Insolventiecommissie van de Haagse Balie. Tot september 2017 was Aai lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij is vaste medewerker van het Tijdschrift Conflicthantering. Daarnaast is hij docent Moot Court (vennootschapsrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Aai volgde een executive course Negotiation and Strategic Decision Making aan Harvard Business School. Aai is MfN-registermediator.

Uurtarief € 225,- (excl. BTW). Geen instaptarief.

Voor een uitgebreide CV zie www.aaischaberg.nl

Nelleke van Thiel-Wortmannmr. Nelleke. van Thiel-Wortmann

Nelleke van Thiel-Wortmann studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij werkzaam als advocaat bij Houthoff op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en arbeidsrecht. Vervolgens werkte zij onder meer als beleidsjurist bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) met als aandachtgebieden aanbesteden, contracteren en integriteit.

Nelleke heeft zich volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Zij is goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Nelleke heeft ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen, medezeggenschapskwesties, insolventie en issues rond commerciële contracten. Verder begeleidt zij conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams.

Nelleke doceert en publiceert regelmatig over samenwerking & besluitvorming. Zij is lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators Nederland. Ook is ze als vrijwilliger verbonden aan De Regenboog - een organisatie die mensen in sociale armoede stimuleert.

Uurtarief: €295,- (excl. 5% kantoorkosten en excl. BTW). Geen instaptarief.
 Voor verdere informatie

Team Insolventie
E.J. (Ed) van Gruijthuijsen
Stafmedewerker Team Insolventie
e-mail: e.van.gruijthuijsen@rechtspraak.nl
t. 06-25 64 43 94

Mediationbureau Rechtbank Rotterdam
mr. A (Alfred) C. Bernard
mr. M.J. Marit) Zondervan
Annete Noij-Smits

mediationfunctionarissen
e-mail: Mediationbureau.rotterdam@rechtspraak.nl;
t. 088-36 11947