>>Rotterdam

Rotterdam

PILOT INSOLVENTIE MEDIATION

Het team insolventie van de rechtbank Rotterdam is medio 2014 een pilot mediation in insolventiezaken gestart.

Het team insolventie zet in op het beproeven van mediation in zich daartoe lenende conflicten in faillissementen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan fricties tussen de curator en de bestuurder van de gefailleerde, aan een geschil met één of meer crediteuren in het faillissement, of aan procedures van de curator tegen debiteuren van de gefailleerde. Mediation dient serieus overwogen te worden als de inzet daarvan zou kunnen leiden tot een voor de betrokken partijen bevredigende(r), dan wel snellere en/of meer kostenefficiënte wijze van beslechting van het geschil, afgezet tegen de mogelijkheid om het geschil in de verificatievergadering, renvooi- of andere procedure te beslechten.

Het team insolventie heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het beproeven van mediation in faillissementen:

WERKINSTRUCTIE

Nadat RC en curator van mening zijn dat het geschil in het faillissement middels mediation zou kunnen worden opgelost, geldt de volgende werkwijze:

 1. afdeling insolventie vult aanmeldformulier in en zendt dit door naar hetMediationbureau;
 2. curator ontvangt van afdeling insolventie bericht dat zaak aan Mediationbureau is gezonden;
 3. Mediationbureau neemt telefonisch contact op met (advocaat van) de wederpartij en
 4. informeert betrokkene over de wens van de rechtbank om mediation in te zetten,
 5. licht mediation werkwijze toe en
 6. verzoekt betrokkene om uiterlijk binnen 5 dagen te reageren richting Mediationbureau;
 7. na ontvangst positieve reactie, geeft Mediationbureau aan curator en wederpartij de FM-lijst met het verzoek om binnen twee weken een mediator te kiezen (en rappelleert zo nodig)
 8. na ontvangst negatieve reactie; zie 6;
 9. Mediationbureau zendt negatieve reactie door aan afdeling insolventie en in overleg met afdeling wordt beoordeeld of aanleiding bestaat om heroverwegingsverzoek met argumentatie te zenden; zo ja dan volgt opnieuw stap 3 etc.;
 10. nadat beide partijen het eens zijn geworden over mediator, zendt Mediationbureau een kopie van aanmeldformulier aan mediator en aan partijen het protocol en de mediation-overeenkomst;
 11. mediator start mediation;
 12. indien wederpartij niet aan mediation wil meewerken, bericht Mediationbureau dit aan curator en zendt aanmeldformulier met reden van wederpartij aan afdeling insolventie;
 13. na afloop van mediation zendt het Mediationbureau het aanmeldformulier met update van procedureverloop retour afdeling insolventie;
 14. het Mediationbureau zendt een evaluatieformulier naar de betrokkenen met het verzoek dit formulier ingevuld retour te zenden.

PROTOCOL

Ook gold een protocol, dat begin 2016 werd geactualiseerd.

 1. Een conflict (een vordering van of tegen de boedel) dat zich voor het beproeven van mediation in faillissementen leent, kan in elk stadium — ook bijvoorbeeld als er al een procedure aanhangig is, of als er al lange tijd een procedure loopt — voor mediation in aanmerking komen.
 2. Het initiatief tot het beproeven van mediation kan uitgaan van de curator, een belanghebbende partij of van de rechter-commissaris.
 3. Indien een betrokken partij de initiatiefnemer is, zoekt deze contact met de curator. De curator zoekt hieromtrent vervolgens overleg met de rechter-commissaris. Ook indien de curator initiatiefnemer is, zoekt hij contact met de rechter-commissaris. In het geval de rechter-commissaris het initiatief ondersteunt, zal de zaak via het aanmeldformulier bij het Mediationbureau van de rechtbank Rotterdam in behandeling worden gegeven. ( Op dezelfde wijze zal worden gehandeld wanneer de rechter-commissaris initiatiefnemer is.
 4. Indien de curator en de rechter-commissaris het erover eens zijn dat het geschil zich leent voor mediation, wordt de andere betrokken partij door het Mediationbureau telefonisch benaderd met de suggestie om een oplossing via mediation te onderzoeken. Het Mediationbureau zal desgewenst verdere uitleg en informatie geven over mediation aan betrokken partijen.
 5. Bij een positieve reactie bespreekt het Mediationbureau met de betrokken partijen de keuze van de persoon van de mediator op basis van de hierboven onder 7. genoemde lijst met mediators, de kosten en het verdere traject. Partijen kunnen ook zelf een mediator aandragen. In beginsel dient de voorgedragen mediator te voldoen aan de onder c. in het Rotterdamse protocol genoemde eisen.
 6. Zodra partijen een door het Mediationbureau aangedragen mediator hebben gekozen, ontvangen zij van het Mediationbureau een standaardbrief met informatie en een model mediation overeenkomst.
 7. Partijen maken met de mediator een afspraak over de kosten van de mediation (vaak worden deze gelijkelijk verdeeld tussen partijen, maar ook andere afspraken komen voor). Na ondertekening van de mediationovereenkomst gaat de mediation van start.
 8. De mediator dient aan het einde van iedere mediation bijeenkomst met partijen te bespreken of het vervolgen van de mediation nuttig en nodig is en dient daarbij de met partijen te maken afwegingen ook het kostenaspect te betrekken.
 9. De mediation geschiedt vertrouwelijk. Partijen nemen een (als bewijsovereenkomst te kwalificeren) geheimhoudingsbepaling op in hun mediationovereenkomst. Het faillissementsdossier bevat — buiten de eventuele vaststellingsovereenkomst — geen informatie over het mediationtraject.
 10. In het kader van de toezichthoudende rol van de rechter-commissaris in faillissementen heeft de curator de machtiging ex artikel 68 van de Faillissementswet nodig van de rechter-commissaris voor (o.m.) het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. In de mediation overeenkomst wordt in dit verband een bepaling opgenomen ertoe strekkende dat ten opzichte van de rechter-commissaris de geheimhouding niet geldt met dien verstande dat de rechter-commissaris in het desbetreffende faillissement in het kader van zijn/haar toezichthoudende taak door de curator kan worden geïnformeerd over hetgeen tijdens de mediation is besproken en afgesproken.

Na afloop van de mediation vullen partijen en de mediator een evaluatieformulier. De evaluatieformulieren worden ingediend bij het Mediationbureau. De informatie die in deze formulieren is verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld, maakt geen deel uit van het faillissementsdossier en wordt zo nodig gebruikt om het protocol en/of de werkwijze te verbeteren.

De Rotterdamse pilot is in 2016 geëvalueerd. Besloten is om met mediation in insolventie zaken door te gaan. Bij geschillen is het credo geworden “geschillen lossen we op met behulp van mediation, tenzij”!

Lijst mediators in insolventiezaken Rotterdam

Mr. E. Dijxhoorn

Mr. E. Dijxhoorn www.mend.nl
Edward Dijxhoorn (Rotterdam, 1954) is ruim 35 jaar advocaat, waarvan 30 jaar als partner en oprichter van Marree en Dijxhoorn Advocaten te Amersfoort Zijn aandachtsgebieden zijn ondernemingsrecht en insolventierecht. Binnen de insolventiepraktijk is hij vanaf 1979 vele malen benoemd tot curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances van betaling. Daarnaast begeleidt hij herstructureringen en staat hij bestuurders bij in bestuurdersaansprakelijkheidszaken en aanverwante problemen. Voorts is hij gedurende 20 jaar actief geweest in het verzekerings- en aansprakelijkheidrecht. Edward is een doorgewinterd bestuurder, toezichthouder en arbiter. NMI mediator van 1997 tot 2000 en MfN Registermediator sinds 2014. Lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM)  Altijd gericht op het vinden van oplossingen. Kent de Rotterdamse mentaliteit, maar heeft als mediator het voordeel dat hij op voldoende afstand van het Rotterdamse zakencircuit staat.
Uurtarief € 250,-- (ex BTW). Geen instaptarief.

Mevrouw mr. Y.E. Gruis

Mevrouw mr. Y.E. Gruis www.yvonnegruis.nl
De afgelopen 15 jaren is Yvonne Gruis vooral werkzaam als business mediator en trainer, maar de 15 jaren daarvoor heeft zij als advocaat en curator in faillissementen gewerkt. Zij heeft zowel in loondienst bij een advocatenkantoor gewerkt (la Gro c.s.), als zelfstandig kantoor gehouden, alleen en met andere advocaten en personeel. De diverse belangen die in een faillissementssituatie spelen heeft zij altijd interessant gevonden. Het is de kunst elke partij in zijn/haar waarde te laten en tegelijkertijd de belangen van alle andere partijen niet uit het oog te verliezen. Als mediator kun je daaraan een goede bijdrage leveren. Yvonne draagt niet zelf de oplossing aan maar zij is wel een oplossingsgerichte mediator. Zij houdt van duidelijkheid en transparantie, maar schroomt niet om met ieder der partijen afzonderlijk een vertrouwelijk gesprek te hebben om meer schot in de zaak te krijgen. Alle stakeholders zijn welkom aan de mediationtafel alsmede de advocaten en andere adviseurs.
Uurtarief € 180,-- (ex BTW). Geen instaptarief.

Mevrouw mr. L.H. Haarsma

Mevrouw mr. L.H. Haarsma www.haarsma-advocaten.nl
Ludith Haarsma is thans 19 jaar werkzaam in de advocatuur waarvan de laatste 2 jaar tevens als mediator. Voordat zij in de advocatuur werkzaam raakte heeft zij 5 jaar gewerkt als senior secretaris bij de Rechtbank Leeuwarden, sector kanton. De rijke ervaring die zij daar heeft opgedaan heeft haar geleerd op een andere wijze naar een dossier te kijken dan enkel "blind gaan voor een client(e)". Als advocaat en mediator is die ervaring wezenlijk. Ook heeft zij vele jaren als curator en bewindvoerder gewerkt in het arrondissement Noord Nederland.
De opleiding Insolad heeft zij gevolgd en afgerond en het insolventierecht wordt nog immer dagelijks in diverse dossiers onderhouden. Voorts is zij als mediator actief werkzaam voor de Rechtbank Amsterdam en de  Rechtbank Noord Nederland.
Uurtarief € 175,-- (ex BTW). Geen instaptarief.

Mr. W.J. Kervers

Mr. W.J. Kerverswww.ypso.nl
In de periode van 1982 tot 1999 is Willem Kervers afwisselend werkzaam geweest als bedrijfsjurist, secretaris, hoofd juridische zaken en HRM-manager in de zakelijke dienstverlening. Willem werkt sinds 1999, onder de naam Atrium Mediation, als zelfstandig en onafhankelijk register-mediator. Zijn ervaring als business-mediator is omvangrijk (ruim 650 mediations sinds 1999) en veelzijdig binnen alle rechtsgebieden. Tot zijn klantenkring behoren particulieren, grote en kleine ondernemingen, semi-overheid en zorginstellingen. Zijn stijl van bemiddelen is “evaluatief”, dat wil zeggen, hij denkt transparant met de partijen mee over oplossingsrichtingen zonder daarbij zijn neutraliteit te verliezen. Willem is lid van de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators; Hij is plv. Gemeentelijk Ombudsman van Rotterdam en lid Adviescommissie Mediators van de Raad voor Rechtsbijstand.
Uurtarief € 150--, (ex BTW). Instaptarief: ja.

mr. W.G.B. Neervoort

mr. W.G.B. Neervoortwww.medarba.nl
Bart Neervoort is fulltime business mediator/arbiter sinds 2007. Voordien was hij 30 jaar advocaat partner in de civiele procespraktijk bij Schut & Grosheide in Amsterdam (voorganger van DLA Piper) en bij Van Traa in Rotterdam. Hij was van 2007 tot 2014 Raadsheer plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Neervoort was vanaf het begin betrokken bij de pilots mediation in insolventiezaken. Hij heeft ruime ervaring als mediator bij geschillen tussen partijen in pre-insolventie situaties en geschillen tussen curatoren en bestuurders, banken, (andere) crediteuren en debiteuren. Hij wordt door partijen beschreven als een proactieve gedreven mediator. Neervoort is MfN registermediator bij de rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Midden Nederland en bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en bestuurslid van de Stichting Insolventie Mediation.
Uurtarief: € 250,-- (ex BTW). Geen instaptarief.

Mr A. Schaberg

Mr A. Schabergwww.aaischaberg.nl
Aai Schaberg is sinds 2005 mediator. Voordat hij zich in juli 2012 zelfstandig vestigde onder de naam Schaberg Advocatuur & Mediation, was hij zeven jaar verbonden aan BarentsKrans. Daarvoor was hij partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Aai heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt als ondernemingsrecht advocaat, en in die hoedanigheid vele transacties op het gebied van M&A en private equity begeleid, zowel nationaal als internationaal. Ook was hij diverse malen betrokken bij de doorstart van bedrijven na faillissement, onder andere DAF Trucks. Aai behandelt voornamelijk zakelijke geschillen. Als mediator is Aai in eerste instantie faciliterend, maar zal hij niet nalaten zich pro-actief op te stellen als dat nodig is om het conflict tot een oplossing te brengen. Aai is lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij is vaste medewerker van het Tijdschrift Conflicthantering. Daarnaast is hij docent Moot Court (vennootschapsrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Aai volgde een executive course Negotiation and Strategic Decision Making aan Harvard Business School. Aai is MfN register mediator.
Uurtarief € 225,-- (ex BTW). Geen instaptarief.

Mevrouw mr. J. Spierdijk

Mevrouw mr. J. SpierdijkJacqueline Spierdijk is een ervaren mediator bij problemen tussen of in grote en kleine ondernemingen. Zij combineert aandacht voor de mens met aandacht voor de zaak.  Is gewend effectief om te gaan met advocaten en andere adviseurs bij conflicten. MfN, IMI, SGOA-gecertificeerd. Van 1988 tot 2001 is zij advocaat geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek; procespraktijk, intellectueel eigendomsrecht, huur. Sinds 1997 is zij Adr specialistmediator. Vanaf 2001 heeft zij een eigen praktijk als bemiddelaar en adviseur bij conflictsituaties en moeilijke onderhandelingen. Tevens is zij trainer op het terrein van conflicthantering, communicatie en mediation. Lid Tuchtcommissie Stichting Tuchtrechtspraak mediators.  Publiceert regelmatig over mediation.  
Uurtarief: € 250,-- (ex BTW). Geen instaptarief.

Voor verdere informatie:

Team Insolventie
E.J. (Ed) van Gruijthuijsen
Stafmedewerker Team Insolventie
e-mail: e.van.gruijthuijsen@rechtspraak.nl
t. 06-25 64 43 94

Mediationbureau Rechtbank Rotterdam
mr. A (Alfred) C. Bernard
mediationfunctionaris
senior juridisch medewerker
e-mail: Mediationbureau.rotterdam@rechtspraak.nl;
t. 088-36 11947